Molska masa

Stefaaan's picture

Izračunati molsku masu dvobazne kiseline, ako je za potpunu neutralizaciju 2,7g te kiseline potrebno 200cm3 rastvora jednokisele baze čija je koncentracija 0,3 mol/dm3.

Hvalaa :)

Sunshine123's picture

Reaguju dvobazna kiselina i jednokisela baza. Ako predstaviš reakciju potpune neutralizacije neke kiseline sa dva vodikova atoma i baze sa jednom hidroksilnom grupom, npr. sumporne kiseline i natrij hidroksida:

H2SO4 + 2NaOH----> Na2SO4 + 2H2O

ili

H2CO3 + 2NaOH----> Na2CO3 + 2H2O

možeš uočiti da su potrebna dva mola jednokisele baze za neutralizaciju jednog mola dvobazne kiseline. U zadatku piše da je za neutralizaciju 2,7 grama neke dvobazne kiseline neophodno 200 cm3 rastvora jednokisele baze čija je koncentracija 0,3 mol/dm3. Dakle, V(baze)=0,2 l; c(baze)=0,3 mol/l, c=n/V ; slijedi da je n(baze)=c(baze)*V(baze).

n(baze)=0,3 mol/l*0,2l=0,06 mol

Postaviš proporciju kako bi izračunao broj molova kiseline.

n(kiseline)                  n(baze)

1 mol                                    2 mol

x                                             0,06 mol

 

x= 0,06 mol/2 mol; x=0,03 mol

Pošto je masa poznata, M=m/n; M=2,7 g/0,03 mol; M=90 g/mol (oksalna kiselina (COOH)2) :)