Organska hemija- alkoholi (4.zadatak)

Dino98's picture

Prikaži produkte koji se dobiju adicijom metilmagnezijum bromida na sljedeće spojeve:

a) ciklopentanon

b) benzofenon (difenil keton)

c) 3-heksanon

LP!

milicaradenkovic's picture

a) 1 metilciklopentanol

c) 3metil-3heksanol

 

Dino98's picture

Hvala vam :)

Dino98's picture

Da li je isti slučaj i pod b) samo u molekuli benzofenoma umjesto keto grupe stavim -OH grupu i na taj C atom dodajemo -CH3 grupu ?

I da li u svakom primjeru kao drugi produkt nastaje MgBr2 ?

Hvala

table90's picture

Kao produkt nastaje MgOHBr

Dino98's picture

MgOHBr ? o.O

Može pojašnjenje ??

 

table90's picture

Kada se veze MgBr+ na kiseonik iz karbonilne grupe, imas -OMgBr, dalje se vrsi hidroliza(HOH) uz katalizator, dolazi do supstitucije, na mjesto MgBr+ dolazi H+ iz HOH( zato imamo hidroksilnu grupu),  ostaje ti OH- i kada to spojis dobijes MgOHBr magnezijum-hidroksibromid. Ne moze jednostavnije :-)

Dino98's picture

Hvala, jasno mi je !