Opšta hemija

Dino98's picture

U kemijskoj reakciji između čvrste supstance i gasa, brzina reakcije je time veća što je:

a) površina između cvrste supstance i gasa veća

b) volumen gasa plus volumen cvrste supstance veći

c) rastvorljivost gasa u čvrstoj supstanci veća

d) privlačne sile između gasa i supstance veće