Organska hemija

Dino98's picture

Koji će produkti nastati u reakciji 1-metilcikloheksanol-a sa :

a) HBr

b) H2SO4

c) Na2Cr207