Hemijske jednačine

asterix's picture

Da li ravnotežne množine nekih tvari moraju odgovarati koeficijentima u jednačini hemijske reakcije? 

alexa996's picture

Ne, ali moraju biti zadovoljeni balansi masa (količina, odn. broj atoma unetih u sistem, pre petka reakcije, mora biti jednaka broju atoma posle uspostavljanja ravnoteže, odn. u svakom trenutku).