Količina oslobođenog CO2

Martina's picture

Najveća količina COdobija se sagorevanjem 1g:
1)benzena
2)cikloheksana
3)heksadiena
4)heksana
5)fruktoze
Kapiram da treba samo da napišem jednačine i da stehiometrijski izračunam broj grama oslobođenog CO2 , međutim kad sam ispisala sve jednačine u svakoj ispred COstoji koeficijent 12, osim kod cikloheksana, kod koga ispred COstoji koeficijent 6.

alexa996's picture

1 mol svake od ovih supstanci daje 6 mol CO2. Dakle, ona supst. koja ima najmanju molarnu masu daće najviše CO2.

Martina's picture

To je onda benzen
Hvala još jednom