table90

Raisa Idrizovic's picture

Koji produkti nastaju hloriranjem 2-metilbutana uz Cl2, na 300°C

alexa996's picture

Na 300 stepeni možemo pretpostaviti da ne postoji selektivnost radikalskog hlorovanja. Ako je u pitanju monohlorovanje, onda kao proizvodi nastaju 1-hlor-2-metilbutan (50%), 2-hlor-2-metilbutan (8,3%), 2-hlor-3-metilbutan (16,7%, racemat), 1-hlor-3-metilbutan (25%).

table90's picture

Ima li razlike kada je u pitanju brom ili neki drugi halogen? I zanima me da li se sva jedinjenja moraju navesti kao odgovor ili samo onaj kojeg ima najvise? Slabo sam nasla o samom halogenovanju, pogotovo kada su alkil grupe prisutne.