pH

Danijelaaa's picture

Kolika je zapremina rastvora(ml) hloridne kiseline,koncentracije 0,005mol/l, potrbna za neutralizaciju 250ml rastvora barijum-hidroksida cije je pH=12 a disocijacija potpuna?

Marija 96's picture

V(HCl)=?

c=0,005mol/l

V(Ba(OH)2)=0,25l

pH=12

Ba(OH)2---> Ba2+ +2OH-

pOH=2

[OH-]=c*alfa*z

[OH-]=c*1*2

c=[OH-]/2=0,01/2=0,005mol/dm3

n(NaOH)=c*V=0,005mol/dm3*0,25dm3=0,00125mol

Ba(OH)2+2HCl--->BaC2l+2H2O

n(HCl):n(Ba(OH)2)=2:1

n(HCl)=2*0,00125mol=0,0025mol

V=n/c=0,0025mol/0,005mol/l=0,5l=500ml