Fizikalna hemija

Dino98's picture

2. Izračunati maksimalnu temperaturu plamena koji nastaje izgaranjem metana sa

   stehiometrijskom količinom kisika pri 25°C i konstantnom pritisku. Pretpostaviti da

   je izgaranje potpuno.