pomoc rastvori

Marija Simic's picture

U 75,0 cm3 rastvora HCL koncentracije 0,150 moldm3 dodato je u 125,0 cm3vodenog rastvora Ca(OH)2 konc.0.0350 mol dm3.Hemijskom jednacinom u molekulskom obliku prikazati reakciju i izracunati koncentraciju:a)hlorid jona,b)neproreagovalih hidronijum ili hidroksid jona u dobijenom rastvoru.

Resenje a)5,62 ·10na minus 2 mol dm3...b)1,25 ·10 na minus 2mol dm3