Elektroliza

asterix's picture

Vodeni rastvor NaCl,c=2,0000 mol/L elektrolizirana je 25 minut. Nakon elektrolize ,zaostao rastvor titriran je s 15,5 mL HCl,c=0,2500 mol/L. Izračunaj jakost struje koja je prošla kroz rastvor za vreme elektrolize. R=0,251

Hvala

asterix's picture

Zna li tko ovo s elektrolizom?

 

Winkler's picture

Na katodi se desava redukcija vode:

K(-): 2H2O + 2e- ------> H2 + 2OH-

Odatle sledi da je jedan mol elektrona (koji nosi naelektrisanje od 96485 C tj Faradejevu konstantu) jednak 1mol nastalih OH- jona.

Posto su OH- joni titruju H+ jonima iz rastvora HCl, a posto znamo da oni reaguju u odnosu 1:1, njihova kolicina se moze izracunati:

n(H+) = C*V => n(H+)= 0.003875 mol H+ a to je jednako broju OH- jona

Dalje vazi da: 96485C:1mol OH-= Q(C): 0.003875 mol OH-

Q(C)=373.879375C 

Posto znamo da Q(C)= I(A)*t(s) (t= 15 min tj 1500s) mozemo izracunati jacinu struje:

I(A)= 0.25 A

Podatak za koncentraciju NaCl je bespotreban.