Pomoć

Jelena357's picture

 

Proizvod rastvorljivosti srebo-jodida je Ks=8,3*10-17 mol2/dm6. Da li će se taložiti srebro- jodid ako se u 1dm3 rastvora srebro-nitrata koncentracije 10-3 mol/dm3 doda 1dm3 rastvora kalijum-jodida koncentracije 10-3 mol/dm3?

milicaradenkovic's picture

AgNO3+KI--------------------->AgI+KNO3

n(AgNO3)=c*V=1*10(-3)=1*10(-3) mol

n(KI)=c*V=1*10(-3)=1*10(-3) mol

AgNO3---------------->Ag+ + NO3-

n(Ag+)=n(AgNO3)=1*10(-3) mol

KI---------------------->K+ + I-

n(I-)=n(KI)=1*10(-3) mol

Vu=V1+V2=1+1=2 dm3

c(I-)=c(Ag+)=n/Vu=1*10(-3)/2=5*10(-4) mol/l

(Ag+)*(I-)=(5*10(-4))2=2.5*10(-7) mol2/dm6

posto je (Ag+)*(I-)>Ksp doci ce do talozenja AgI.