pH

Sofija333's picture

U mernom sudu od 100cm3 pomesano je 50,00 cm3 rastvora perhlorne kiseline koncentracije 0,15 mol/dm3 sa 15,00 cm3 rastvora NaOH masene koncentracije 11,9992 g/dm3 i rastvor dopunjen do merne crte. Izracunati pH vrednost dobijenog rastvora.

Iva_Torlak's picture

n(HClO4)= c*V= 0.0075mol 

n(NaOH)= (gama/M)*V= 0.0045mol

U visku je HClO4.

n(HClO4)= 0.0075mol- 0.0045mol= 0.003mol

V ukupno= 100cm3= 0.1 dm3

c(HClO4)= n/V= 0.003mol/0.1 dm3= 0.03mol/dm3

[H+]= c*alfa*z= 0.03 mol/dm3 *1 *1= 0.03mol/dm3

pH= -log[H+]= -log 0.03= 1.52

Sofija333's picture

jeste..hvala :)