Analiticka hemija

Sofija333's picture

U 1dm3 rastvara se 2,211x10-4 g tercijarnog kalcijum-fosfata. Izracunati rastvorljivost: a)soli, b)Ca2+-jona, c)tercijarnog fosfatnog jona, d)proizvod rastvorljivosti. (Resenje: a) R=7,13X10-7 mol/dm3, b)(Ca2+)=2,14X10-6 mol/dm3, c)(PO43-) = 1,43x10-6 , d) P=2x10-29 mol5/dm15