Analiticka hemija

Sofija333's picture

Ako se u rastvor koji sadrzi 0,01 mol/dm3 Ba2+-jona i 0,01 mol/dm3 Sr2+-jona dodaje sumporna kiselina u kapima, koji ce se jon najpre taloziti? Kolika ce biti koncentracija tog jona u rastvoru u trenutku kada pocne talozenje i drugog jona? Smatrati da se dodavanjem sumporne kiseline ne menja zapremina rastvora. P(BaSO4)=1,1X10-10 mol2/dm6, P(SrSO4)=2,8X10-7 mol2/dm6. Resenje(Prvo se talozi BaSO4, a (Ba2+)=3,93x10-6 mol/dm3