Analiticka hemija

Sofija333's picture

Koju zapreminu rastvora hlorovodonicne kiseline u cm3 masenog udela, u % , 30,14% i gustine 1,150 g/cm3  treba dodati u 1 dm3 rastvora amonijaka masene koncentracije 1,70 mg/dm3 pa da se pH vrednost rastvora smanji za 3,00? (Resenje V=4,42 cm3)