Gravimetrijska analiza

šobot's picture

Smeša rastvora CuCl2 i CuSO4 tretira se raastvorom Ba(NO3)2   u višku, pri čemu se nagradi 0,1165 g taloga. Filtrat koji se dobije po odvajanju taloga, titriše se rastvorom AgNOkoncentracije 0,200 mol/dm3 ,pri čemu se utroši 22,2 cm3 ovog rastvora. Izračunati masu Cu 2+-jona u smeši.

(Rešenje:0,1728g)