Kako izjednaciti reakcije jonsko-elektronskom metodom

Jaci's picture

Ca+H2SO4-->CaSO4+H2S⬆️+H2O

Dino98's picture

Ca + H2SO4   ------------> CaSO4 + H2S + H2O

Oksidacioni brojevi atoma :

Ca (0) ; H(+1) ; S (+6) ; O (-2) ; Ca (+2) ; S (+6) ; O(-2) ; H(+1) ; S(-2) ; H ( +1) ; O(-2) 

Ovako sam označio oksidacione brojeve, ovi atomi su svi u molekulama pa su im zato ovakvi oksidacioni brojevi, da su u elementarnom stanju oksidacioni broj bi bio 0, (kao što je slučaj sa atomom kalcija na lijevoj strani jednačine ).

Oksidacioni broj kalcija se povećao (reakcija oksidacije), a oksidacioni broj sumpora se smanjio (reakcija redukcije).

Na osnovu toga relevantne polureakcije su:

Ca - 2 e​​​​​​- ----> Ca​​​​​2+  (oksidacija)

SO42- + 4e- +10 H+ ---> H2S + 4H20

----------------------------------------

(U drugoj polureakciji se ne može napisati samo Sumpor, nego sumpor zajedno sa kisikom, jer će se samo u obliku sulfatnog jona pojaviti u rastvoru, a nikako u obliku S (+6), atomi kisika se izjednače dodavanjem onoliko molekula vode na suprotnu stranu koliko ima atoma kisika, a atomi vodika iz molekule vode se izjednačavaju dodatkom H+ jona na suprotnu stranu )

Treba prvu polureakciju pomnožiti sa 2, da bi broj otpuštenih elektrona bio jednak broju primljenih. Pa su polureakcije :

2Ca - 4 e​​​​​- ----> 2Ca2+ 

SO4​​​​2- + 4e- + 10H+ ------> H2S + 4H2O

---------------------------------------------------------

Potrebno je sabrati ove dvije jednačine (elektroni se pokrate) :

2Ca + SO4​​​​2- + 10H+ ---> 2Ca2+ + H2S + 4H2O

Unesemo koeficijente u jednačinu s tim da nećemo unijeti ispred H2SO4 kiseline 10, jer je u indeksu broj dva, dakle unosimo duplo manje i opet ćemo dobiti 10 vodikovih atoma)

Pa je jednačina 

4Ca + 5H2SO4-->4CaSO4 + H2S⬆️+ 4H2O

Nadam se da je jasno

Pozdrav