pH vrednost

Danijelaaa's picture

Koliko je cm3 HNO3 c=0,0025 mol/dm3 potrebno za potpunu neutralizaciju 150 cm3 rastvora Ca(OH)2 ciji je pH 9? Pretpostaviti da je disocijacija Ca(OH)2 potpuna.

Marija 96's picture

V(HNO3)=?

c=0,0025mol/dm3

V2=0,15dm3

Kada je pH=9, ponda je koncentracija H+ =10-9 ,,a konc. OH- =10-5 

posto je stepen dis. jednak 1, onda je c baze jednak c(OH-)

c2=0,00001mol/dm3

n2=0,15*0,00001=1,5*10-6 

2HNO3+Ca(OH)2---> Ca(NO3)2+2H2O

n(kiseline):n(baze)=2:1

n(baze)*2=n(HNO3)=3*10-6

imamo n kiseline i c, odatle nadjemo V, c=n/V, pa je V=n/c =3*10-6/0,0025=1,2*10-3dm3