Može pomoć?

hemijalover's picture

Александар је под контролисаним условима сагорео узорак од 6 g угљеника. Добијени гас је уводио у раствор калцијум-хидроксида при чему није дошло до замућења раствора. Израчунај масу гаса коју је Александар добио. Који је гас у питању? 

Marija 96's picture

m(C)=6g

C+O2-->CO2

n(C)=6g/12g/mol=0,5mol

n(C):n(CO2)=1:1

CO2+Ca(OH)2---> CaCO3+H2O

m(CO2)=44g/mol*0,5mol=22g