Talog

hemijalover's picture

Da li neko može da mi napiše većinu "bitnijih" taloga ili bar neki sajt gde mogu pročitati više o njima?

Marija 96's picture

Nerastvorne soli su:

sve soli rebra,zlata, olova (naravno njihovi nitrati su rastvorni, jer su svi NITRATI RASTVOLJIVE SOLI) Znaci, AgCl, PbCl2

karbonati su nerastvorni izuzev karbonata alkalnih metala

npr CaCO3 je nerastvoran (talog)ali Na2CO3 je rastvoran

od sulfata dosta njih je rastvorno izuzev BaSO4