pH vrednost i koncentracije - zadatak

Chemy123's picture

Ako nekome nije teško, neka uradi zadatak..hvala!

Koncentracija zasićenog rastvora vodonik-sulfida je 0,1moldm-3. Kolika je koncentracija S2- jona u zasićenom rastvoru na pH=2,0? Ka1= 1 x 10-7, Ka2= 1,3 x 10-13.