Koncentracija

hemijalover's picture

Da li možete da mi objasnite koncentraciju? Mi to nikada nismo radili u školi,a vidim da su česti zadaci na takmičenju vezani za ovo.

Dino98's picture

Koncentracija predstavlja količnik sadržaja rastvorene tvari i volumena rastvora. Odnosno, koncentracija rastvora govori koliko se neke supstance (izražena u određenoj jedinici, mase ili količine) nalazi u određenom volumenu tog rastvora.
Ukoliko je u pitanju količnik količine rastvorene supstance i volumena rastvora, riječ je o količinskoj (molskoj) koncentraciji ( c=n/V), pa je mjerna jedinica mol/L.

Ukoliko je u pitanju količnik mase rastvorene tvari i volumena rastvora, riječ je o masenoj koncentraciji (gama=m/V), pa je mjerna jedinica g/L

Postoji i maseni udio to je količnih mase jedne komponente i mase cijelog rastvora: W(A) = m(A)/m(R)
Analogno masenom, volumni udio je količnik volumena jedne komponente i volumena cijelokupnog rastvora: fi(A) = V(A)/V (R)  Ukoliko se vrijednosti masenog i procentnog udjela pomnože sa 100% dobit ćeš procenat te komponente u rastvoru. Maseni udio i volumni udio nemaju mjernu jedinicu (bezdimenzionalne veličine, jer se i u brojniku i nazivniku nalazi masa)

Sastav rastvora se može prikazati i molalitetom, to je količnik količine rastvorene supstance i mase rastvarača, (b=n/mrč), pa je mjerna jedinica mol/kg.

Pored ovih osnovnih formula za ove koncentracije, često je potrebno preračunavati jednu u dugu :
a) preračunavanje količinske konc u masenu : c =n/V i gama=m/V ---> c=m/M*V-----> c= gama/M odnosno gama= c*M

b) Preračunavanje masene koncentracije u maseni udio : gama= W * ro   (ro je gustina rastvora)

c) preračunavanje količinske koncentracije u maseni udio i obratno :c(A) = W( A) * ro/M(A) odnosno W(A) = c(A) * M(A)/ro

Pozdrav