Hemijska ravnoteža

asterix's picture

Ravnotežna smesa sistema 2NO + O2 --- 2NO2 pri određenoj temperaturi u posudi zapremnine 2.00 dm3 sadrži 2,19g NO, 1,164g O2 i 364,5g NO2. Koliko grama NO2 treba dodati pri stalnoj temperaturi u ravnotežnoj smesi da bi se ravnotežna koncentracija O2 poveća za 60%?