Struktura supstance

hemijalover's picture

U skupu atoma svih izotopa vodonika ima ukupno 16 čestica koji grade atome. Od toga su 6 čestica elektroni. Predstavite koeficijentima i simbolima broj i vrstu atoma u tom skupu.

Rešenje: 3 1H,   22H,    3H

Može li i objašnjenje? Hvala.