Cikloalkani

asterix's picture

Što nastaje hidrogeniranjem etil ciklopropana. Da li smesa izomera ili ?

Marija 96's picture

Ciklopropanski prsten se lako raskida dejstvom vodonika u prisustvu katalizatora, tako da ce nastati alkan.