Masa benzena i n- kesana

Annaa's picture

Treba mi pomoć sa zadacima:

 

1) Izračunaj masu benzena i količinu molekula kiseonika koje su potrebne da bi se reakcijom potpunog sagorevanja izdvojilo 3,6g vode.

 

2) Izračunaj masu n- heksana i količinu moelkula kiseonika koje su potrebne da bi se reakcijom potpunog sagorevanja izdvojilo 5,4g vode.

 

Zahvaljum unapred.

Marija 96's picture

2C6H6+15O2--> 12CO2+6H2O

n(H2O)=3,6g/18g/mol=0,2mol

n(H2O):n(C6H6)=3:1

n(C6H6)=n(H2O)/3=0,0667mol

m(C6H6)=0,0667mol*78g/mol=10,4g

n(O2):n(H2O)=5:3

5*n(H2O)=3*n(O2)

n(O2)=5/3*n(H2O)=0,111mol

2.

2C6H14+ 19O2---> 12CO2+14H2O

n(H2O)=5,4g/18g/mol=0,3mol

n(H2O):n(C6H14)= 7:1

n(C6H14)=n(H2O)/7=0,0428mol

m(C6H14)=3,68g

n(H2O):n(O2)=14:19

14n(O2)=19*n(H2O)

n(O2)=19/14*n(H2O)=0,4mol