Kako se rfade ovakkvi zadaci???

s0_k0's picture

Reakcija koja se odigrava na odgovarajućoj elektrodi u galvanskom elementu kojeg čine pločica aluminijuma uronjena u vodeni rastvor koji sadrži Al3+ jone i pločica bakra uronjena u vodeni rastvor koji sadrži Cu2+ jone  je: (Standardni elektrodni potencijali navedenih redoks sistema su Al3+/Al = -1,66 V i Cu2+/Cu = +0,35 V) 
 
1) na anodi  Al(s) → Al3+(aq) + 3e- 2) na anodi  Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s) 3) na katodi  Cu(s) → Cu2+(aq) + 2e- 4) na katodi  Al(s) → Al3+(aq)  + 3e- 5) na anodi  Al3+(aq) + 3e- → Al(s)

 

Kako se rade ovakvi zadaci???

Marija 96's picture

onaj par koji ima veci elektrodni potencijal je oksidaciono sredstvo, a par koji ima manji redosk potencijal je redukciono sredstvo. Nama je ođe redukciono sredstvo Al3+/Al- dakle on ce se oksidovati, otpustiti elektrone

Al-3e---->Al3+ na anodi

a na katodi se redukuje Cu2+ do Cu

ja ne citah detaljno zadatak pa ne znam ni šta se traži, ali bitno je ovo da znaš

Marija 96's picture

samim tim tačan odgovor je pod 1