h2so3 jaka ili slaba kiselina

Lovrickaa's picture

Da li je H2SO3 jaka ili slaba kiselina?

Dino98's picture

H2SO3 je umjereno jaka kiselina.

Jačina kiselina je određena njenom tendencijom da daje proton.

Tj., jake kiseline su one koje u vodi u potpunosti disociraju, npr. HCl kiselina.

Kada se ova kiselina rastvori u vodi, u vodi se nalaze H+ joni i Cl- joni, a nikako molekule HCl.. to je svojstvo jakih kiselina

Jakost kiselina, općenito je data konstantama Ka (konstanta aciditeta)

A pKa je negativan logaritam te konstante, i na osnovu pKa kiseline su podijeljene na :

1. Jake kiseline (pKa< ili jednak 0)

2. Umjereno jake kiseline (pKa od 0 do 2)

3. Slabe kiseline (pKa od 2 do 7)

4. Vrlo slabe kiseline (pKa > ili jednak 7)

Konstante Ka i pKa su tabelarne vrijednosti.

Za H2SO3 Ka = 1,7 * 10^-2

Što znači da je pKa 1,76

Dakle, sulfitna kiselina je umjereno jaka, što znači da će rastvaranjem u vodi dati H+ jone, ali ipak u jednoj manjoj konc. ostat će u obliku molekula..

Nadam se da je jasnije

Pozdrav

Lovrickaa's picture

Shvatila sam,hvala punoo!