puferi

Sangvinik19's picture

Ako je pH  acetatnog pufera 5,75 i ako je pKch3cooh=4,75, koliko je puta koncentracija acetatnih jona u tom puferu veća nego koncentracija etan kiseline izraženo u molovima po litru? 10x

zlaja99's picture

Ovdje koristus tu jednacinu.Ona povezuje pH sa pKa

pH=pKa+log[konjugovana baza]/[slaba kiselina]

5.75=4.75+log[CH3COO-]/[CH3COOH]

log[CH3COO-]/[CH3COOH]=1

[CH3COO-]/[CH3COOH]=10¹ sto znaci da je koncentracija acetatnih jona deset puta veca od koncentracije etanske kiseline.

Srecno!