Kolicinska koncentracija

alhemicarka's picture

Rastvaranjem u vodi gasa koji se izdvojio pri zagrevanju čvrstog amonijum-
 hlorida sa kalcijum-oksidom, nastaje rastvor za čiju neutralizaciju je potrebno 20 mL rastvora hlorovodonične kiseline koncentracije 0,1 mol/L. Pri zagrevanju amonijum-hlorida se izdvojilo: 

 1) 4,48 mL azota 
 2) 224 mL azota 
 3) 448 mL azota 
 4) 44,8 mL amonijaka
 5) 224 mL amonijaka

zlaja99's picture

V rastvora HCl=20 mL=0.02 L

c rastvora HCl=0.1 mol/L

V(NH3)=?

-------------------------------------------

2NH4Cl+CaO---->CaCl2+2NH3+H2O

NH3+H-O-H----->NH4+ + OH-

NH4+ + OH- + H+ + Cl------->H20+NH4Cl

n(HCl)=c*V=0.02 L*0.1 mol/L=0.02 mol

n(NH4Cl)=n(HCl)

2 mol NH4Cl --------2 mol NH3

0.002 mol NH4Cl--------x mol NH3

x=0.002 mol NH3

V(NH3)=n*Vm=22.4 L/mol*0.002 mol=0.0448 L=44,8 mL