Neorganska hemija

dajanaa99's picture

Koliko se mola vode dobija potpunojm neutralizacijom 2 mola fosforne kiseline sa jednokiselom bazom? 

zlaja99's picture

Opsta formula:

H3PO4+3MOH---->M3(PO4)+ 3 H20

M-metal prve grupe periodnog sistema elemenata,oni su ti koji grade jednokisele baze

Napomena:Pored tih metala moze biti i NH4+ jon, s tim da on uvijek i samo gradi neutralne soli,znaci ne moze graditi kisele i bazne soli

Proporcija:

2 mol H3PO4------X mol H2O

1 mol H3PO4-------3 mol H20

X=6 mol H20

Rjesenje je 6 molova.