stependiso

Hemijaaa222's picture

Kolika je koncentracija vodonikovih jona (mmol/L) u rastvoru sulfidne kiseline koncentracije 0,02mol/L ,ako je stepen disocijacije 4,2% ?

 

Marija 96's picture

ako ti ne treba velika preciznost onda moze ovako da se rijesi zadatak

H2S-->2H+ +S2-

c(H+)=alfa*z*c

c(H+)=0,042*2*0,02=0,0168mol/dm3=1,68mmol/dm3