Stehiometrija rastvora

nodi123's picture

1.) a) Potrebno je pripremiti 250 ml rastvora kalcijum hlorida koncentracije 13,40 g/l rastvaranjem čvrste soli. Opisati način pripreme.

     b) Koliko vode treba dodati u pripremljeni rastvor da se dobije 9,04 g/l rastvora kalcijum hlorida. Ar(Ca)=40; Ar(Cl)=35,5
     c) Odredite maseni procenat i količinsku koncentraciju pripremljenog rastvora ako je gustina 1,01 g/ml.

Dino98's picture

a) * potrebno je izračunati masu jedinjenja za pripremu zadatog volumena rastvora (m= gama*Vr = 3,35 g)

* Pripremiti odmjerni sud odgovarajućeg volumena

*Odvagati izračunatu količinu supstance i prenijeti je u čašu

* Rastvoriti supstancu u minimalnoj količini vide

* Postaviti lijevak u odgovarajući odmjerni sud, te kvantitativno prenijeti rastvor iz čaše u odmjerni sud, ispirajući čašu nekoliko puta destilovanom vodom

* Dopuniti odmjerni sud do marke

Pod b) se može lako izračunati preko relacija za razblaživanje rastvora

c) koriste se osnovne formule za c i w

Lp