Hem

Gorakk's picture

Zasiceni rastvor AgBr sadrzi 0,163 mg/dm3 rastvorene supstance. Proizvod rastvorljivosti ove tesko rastvorene soli je?

A)7,52*10na-11u

B)6,52*10na12u

C)6,30*10na-13u

D) 7,52*10-13u

E)5,23*1,na-13u

Dino98's picture

AgBr <---------> Ag^+ + Br^-

Gama = 0,163 mg/L = 0,000163 g/L

potrebno je preračunati onu (masenu konc.) u količinsku :

c= gama/M = 0,000163 g/L / 187,8 g/mol

c= 8,6 * 10 ^-7 mol/L

Jednake su koncentracije srebro(I) bromida, jona srebra, i jona broma..

Ksp = c( Ag+) * c(Br-) = S*S

Ksp = S^2

Ksp = (8,6*10^-7)^2

Ksp = 7,52 * 10^-13 mol2/dm6

 

Lp !