Hem

Biljakov's picture

Koliko se grama belog fosfora (P4)rastvara u 25cm3 azotne kiseline koncentracije 3,8mol/dm3,ako se kao peoizvod reakcije izdvaja azot(II)oksid I obrazuje fosforna kisina? 

Rjesenje je 1,77

zlaja99's picture

3P4+20HNO3+8H2O------>12H3PO4+20 NO

V=25 cm3=0.025 L

c=3.7 mol/L

-----------------------

n(HNO3)=c*V=0.025*3.8=0.095 mol

3 mol P4--------20 mol HNO3

X mol P4----------0.095 mol HNO3

x=0.01425 mol

m=n*M(P4)=0.01425*124=1.77 g