Karboksilne kiseline

savat's picture

Izracunati koncentraciju (mol/dm3) acetatnog jona u vodenom rastvoru sircetne kiseline koncentracije 0,3g/L. Kk=1,8*10-5.

1) 2,5*10-3 

2) 10-3

3)3*10-4

4)9*10-8

5)0,05

savat's picture

Niko ništa? :(

Dino98's picture

Možemo odmah na početku ovu masenu koncentraciju preračunati u količinsku prema izrazu :

c=y/M ----> c(CH3COOH) = 0,3g/L / 60 g/mol = 0,005 mol /L

Sirćetna kiselina disocira prema jednačini :

CH3COOH <------> H+  +  CH3COO-

Acetatna kiselina je slaba kiselina, pa nije koncentracija ove kiseline jednaka koncentracijama ovih jona (jer ne disocira potpuno), ali se vidi da je u rastvoru c(H+) = c(CH3COO-) *

Primjenom Zakona o djelovanju masa dobija se :

Kc = c(H+) * c(CH3COO-) / c(CH3COOH) (**)

uvrstimo (*) u izraz (**) :

Kc=c(CH3COO-)2 / c(CH3COOH)

c(CH3COO-)2 = Kc * c(CH3COOH)

c(CH3COO-) = Korijen (Kc * c(CH3COOH)

c(CH3COO-) = Korijen ( 0,005 mol/L * 1,85 * 10-5 mol/L)

c(CH3COO-) = 0,0003 mol/L = 3 * 104 mol/L

Lp !

Dino98's picture

c(CH3COO- )= 3 * 10 na -4 mol/L ***