Rastvaranje jonskih jedinjenja u vodi

Wolf_99's picture

Hidratacija jona do koje dolazi pri rastvaranju jonskih jedinjenja (NaCl) u vodi je:

1)egzoterman proces, delta H>0

2)endoterman proces, delta H<0

3) proces u kome nema razmene energije sa okolinom

4)egzoterman proces, delta H<0 

5)endoterman proces, delta H>0

Dino98's picture

Rastvaranje NaCl u vodi jeste endoterman proces.

Pri endotermnom procesu je dH>0, a ne manje.

Egzotermni procesi : dH<0

 

Lp!

Wolf_99's picture

Ali je konkretno pitanje za hidrataciju pri kojoj se po pravilu oslobodja energija i ja mislim da je zbog toga egzoterman proces, delta H manje od 0.