Koncentracija

Miljana95il's picture

Kolika je koncentracija(mol/dm3)molekula HF u rastvoru fluoridne kiseline koja sadrzi 40g fluoridne kiseline u jednom litru rastvora,ako je stepen disocijacije 25% ?

Rjesenje 1,5

Dino98's picture

m(HF) = 40 g

Vr = 2 L = 2 dm^3

alfa = 25 %

-----------------------------------

c(HF)=?

Reakcija disocijacije ove kiseline :

HF <----------------> H^+ + F^-

Iz podataka u zadatku možemo izračunati masenu koncentraciju prema izrazu :

y=m/Vr ==> y(HF) = 40g/1dm^3 = 40 g/dm^3

Dobivenu masenu preračunati u količinsku koncentraciju prema izrazu :

c= y/M ==> c(HF) = 40 g/L /20 g/mol = 2 mol/L (**)

Naznačeno je da je stepen disocijacije 25%, što znači da je od ove količine 25% molekula prešlo u jone, a da je 75% ostalo u obliku molekula HF !!

Dakle, koncentraciju molekula HF računamo prema izrazu :

c(HF) = c(HF) * 0,75 = 2 mol/L * 0,75 = 1,5 mol/dm^3

 

Lp !