Sagorevanje kalcijuma

slobodan M P's picture

Koliko se toplote oslobađa pri potpunom sagorevanju 2 g kalcijuma uz odgovarajuću količinu kiseonika? ΔfH0
(CaO) = - 63 kJ/mol; Ar(Ca) = 40?

REŠENJE- 3.15

Ca + 1/2O2 ----->  CaO

n(Ca) = 2g/40g/mol = 0,05 mol

63kj/mol:1=x:0,05 mol

x= 63kj/mol*0,05 mol

x= 3,15kj 

Dali je dobro uradjeno