Rastvori

slobodan M P's picture

Do koje zapremine je potrebno razblažiti 500 cm^3 20%-tnog rastvora natrijum-hlorida gustine 1.152 g/cm^3 da bi se dobio 4.5% rastvor gustine 1.029 g/cm^3?

REŠENJE- 2489cm^3

Dino98's picture

V1 (NaCl) = 500 cm3

w1 (NaCl) = 20% 

ρ1 (NaCl) = 1,152 g/cm3

w2 (NaCl) = 4,5 %

ρ2 (NaCl) = 1,029 g/cm3

-------------------------------------------------

V2 = ?

Prilikom razblaživanja rastvora količina rastvorene supstance ostaje nepromijenjena, pa vrijedi :

n1 = n2

S obzirom da je količina tvari data proizvodom količinske koncentracije i volumena pišemo :

c1*V1 = c2*V2   (**)

Nama je potreban volumen V2, koji je iz relacije (**) dat izrazom :

V2 = c1V1 / c2  (***)

U zadatku su nam dati maseni udjeli NaCl-a, kao i gustine rastvora, pa ćemo količinsku koncentraciju pisati na sljedeći način :

c = w * ρ/M

Dakle, sada relacija (***) dobiva oblik :

V2 = w1 * ρ1 /M * V1  /   w2 * ρ2/M

(  M(NaCl) = 58,5 g/mol  )

Sada je potrebno samo uvrstiti date podatke u izraz.

Lp !