Rastvor

slobodan M P's picture

Koliko grama natrijum-sulfata je potrebno za pripremanje 5 dm3 rastvora u kome je maseni udeo 8%, a gustina rastvora 1.073 g/cm3?

REŠENJE- 429.2 g

Dino98's picture

V(rastvora) = 5 dm^3 = 5 000 cm^3

w (Na2SO4) = 8%   /:100% = 0,08

ρ(rastvora) = 1,073 g/cm^3

--------------------------------------------------------

m(Na2SO4) = ?

Formula za računanje gustine rastvora jeste : 

ρ(rastvora) = m(rastvora) / V(rastvora)

Iz ovog izraza izračunamo masu rastvora :

m(rastvora) = ρ(rastvora) * V (rastvora) = 1,073 g/cm^3 * 5000 cm^3 = 5365 g

Formula za računanje masenog udjela neke komponente (u našem slučaju natrijeva sulfata) u rastvoru jeste :

w(Na2SO4)= m(Na2SO4) / m(rastvora)

Iz ove formule izračunamo masu natrijeva sulfata :

m(Na2SO4)= w(Na2SO4) * m(rastvora) = 0,08 * 5365 g = 429,2 g

 

Lp!