organska

sherlok holms's picture

1. Koju strukturnu formulu ima jedinjene A(C6H10 O),koje daje pozitivnu jodoformsku reakciju pri hidrogenizaciji sa 1 molom H2 prelazi u B(C6H12O),a sa 2 mola u C(C6H14O). Jedinjenje C zagrijavanjem sa razblazenom sumpornom kiselinom daje alken D(C6H12) koji hidrogenizacijom prlazi u 2-metil pentan

 2.  10.5g smjese koja sadrzi 17.1% alkohola i 82.9% aldehida reaguje sa 34.8 grama srebro I oksida (amonijacni rastvor).Napisati strukturne formule alkohola i aldehida ako se zna da oni sadrze jednak broj ugljenikovih atoma i da se mogu dobiti jedan iz drugoga

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema

1. A daje pozitivnu jodoform reakciju i to je aldehid

A+H2------------>C6H12O(B)

B+2H2------------>C6H14O(C)

C+H2SO4------------>C6H12(D)

C6H12+H2------------->2- metil-pentan

A- CH3CH=CHCH(CH3)CHO

B- CH3CH=CHCH(CH3)CH2OH

C- CH3CH2CH2CH(CH3)CH2OH

C- CH3CH2CH2C(CH3)=CH2

D- CH3CH2CH2CH(CH3)CH3

2. RCHO+2Ag+ +3OH- --------------->2Ag+2H2O+RCOO-

w(alkohola)=m(alkohola)/m(smese)

0.171=m(alkohola)/10.5

m(alkohola)=10.5*0.171=1.7955 g

w(aldehida)=m(aldehida)/m(smese)

m(aldehida)=10.5*0.829=8.7045 g

n(Ag2O)=m(Ag2O)/Mr=34.8/232=0.15 mol

n(aldehida)=n(Ag2O)/2=0.1502/2=0.0751mol iz jednacine

Mr(aldehida)=m(aldehida)/n(aldehida)

Mr(aldehida)=8.7045/0.0751=116 g/mol

116=x*Ar(C)+y*Ar(H)+Ar(O)

100=x*12+y

C(alkohola)=C(aldehida)

0.0751 mol----------------82.9%

x mol------------------------17.1%

x=17.1*0.0751/82.9=0.01549 mol alkohola

Mr(alkohola)=m(alkohola)/n(alkohola)

Mr(alkohola)=1.7955/0.01549=116 g/mol

116=12*x+y+16

100=12*x+y

x=7 i formula je heptanol

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2OH- alkohol

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CHO- aldehid

 

 

 

 

milicaradenkovic's picture

U prvom zadatku je umesto drugog C jedinjenje D a umesto  D je 2-metil-pentan