Rastvori

slobodan M P's picture

kolika je koncentracija H+ jona u rastvoru nastalom mešanjem 400 cm3 rastvora koji sadrži 0.3 nol/dm3 stroncijum-hidroksida i 600 cm3 rastvora koji sadrži 0.4 mol/dm3 bromidne-kiseline?

REŠENJE-1×10^-7

Marija 96's picture

c(H+)=?

V(Sr(OH)2)=0,4dm3

c=0,3mol/dm3 odavde nadjemo n(Sr(OH)2)=c* V=0,12mol

V(HBr)=0,6dm3

c=0,4mol/dm3  , n(HBr)=0,24mol

napišemo reakciju

2HBr+Sr(OH)2-->SrBr2+2H2O

n(HBr):n(Sr(OH)2)=2:1

moramo provjeriti da li je neka od supstanci u višku

n(HBr)=2*n(Sr(OH)2)=2*0,12mol=0,24mol , sve je izreagovalo, nemamo višak

dakle koncentracija H+ jona i OH- jona je jednaka u rastvoru, odnosno imamo po 1*10-7 i OH- I H+ jona