zadatak reakcije

slobodan M P's picture

U reakciji gvožđe(II)-sulfata sa kalijum-permanganatom u prisustvu sumporne kiseline nastaju gvožđe(III)-sulfat, mangan(II)-sulfat, kalijum-sulfat i voda. Koliko miligrama kalijum-permanganata je utrošeno u reakciji sa 3,8 g gvožđe(II)-sulfata? Ar(S) = 32; Ar(K) = 39; Ar(Mn) = 55; A (Fe) = 56

REŠENJE-790

Dino98's picture

Ovo je redoks reakcija (što se vidi jer je željezo promijenilo svoj oksidacioni broj), te je možemo izjednačiti metodom parcijalnih jednačina (polureakcija) :

10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 ----------> 5 Fe2(SO4)3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O

n(FeSO4) : n(KMnO4) = 10 : 2 ; podijelit ćemo desnu stranu sa 2

n(FeSO4) : n(KMnO4) = 5 : 1

5 * n(KMnO4) = n(FeSO4)

5n(KMnO4) = m(FeSO4) / M(FeSO4) = 3,8 g / 152g/mol = 0,025 mol   /:5

n(KMnO4) = 0,005 mol

Kada smo izračunali količinu kalijeva permanganata, njegovu masu računamo na slijedeći način :

M= m/n  ==> m(KMnO4) = M (KMnO4) * n (KMnO4) = 158 g/mol * 0,005 mol = 0,79 g

m(KMnO4) = 0,79 g = 790 mg

 

Lp !