Organska hemija

slobodan M P's picture

Koliko mola fenola je potrebno da u reakciji sa viškom broma nastane 6,62 grama taloga? Ar(Br) = 80

REŠENJE-0.02

Dino98's picture

Opet proračun na osnovu jednačine reakcije, mali milion urađenih primjera.