U reakciji

slobodan M P's picture

Preključe sam polagao prijemni ispit na hemijskom fakultetu univerziteta u Beogradu bila su laka i Tesla pitanja a ja imam ovakvo pitanje sa testa nisam siguran dali mi je resenje tacmo ovako ide. U reakciji kalijum-permanganata sa vodonik-sulfidom u prisustvu sumporne kiseline nastaju mangan(II)-sulfat, kalijum-sulfat, sumpor i voda. Izračunajte koliko se mg sumpora dobija, ako je u reakciji učestvovalo 0,01 mol redukcionog sredstva? Reakciji znam 2 KMnO4 + 5 H2S + 3 H2SO4 → 2 MnSO4 + K2SO4 + 5 S + 8 H2O resenje ja sam dobio 320mg moze neko uraditi da vidim

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+5H2S+3H2SO4---------->2MnSO4+K2SO4+5S+8H2O

n(H2S)=0.01 mol

n(S)=n(H2S)=0.01 mol

m(S)=n(S)*Mr=0.01*32=0.32 g=320 mg. Tacno ti je resenje

slobodan M P's picture

Hvala