Koncentracija azot(II)-oksida

slobodan M P's picture

Ukoliko se koncentracija kiseonika poveća četiri puta, odredite kako treba promeniti koncentraciju azot(II)-oksida da brzina reakcije: 
2 NO(g) + O2(g) ⇄ 2 NO2(g) 
ostane nepromenjena?

REŠENJE-koncentracija azota(II)-oksida treba, smanjiti 2 puta 

Nemanja Milićević's picture

U prvom slučaju, izraz za brzinu reakcije je:
v1=[NO]2.[O2].

Ukoliko se koncentracija kiseonika poveća četiri puta, onda se srazmerno menja i brzina reakcije:
v2=[NO]2.4[O2], te je v2 = 4.v1

Kako bi brzina reakcije ostala nepromenjena (v2'), mora se uticati na koncentraciju drugog reaktanta, ondnosno azot-monoksida. Jedini način da se ovo izvede jeste da se njegova koncentracija smanji dva puta; to bi se matematički prikazalo na sledeći način:

v2'=(1/2.[NO])2.4[O2]=1/4[NO]2.4[O2]=[NO]2.[O2]=v1.

 

Nemanja Milićević's picture

Nadam se da ćeš se snaći u jednačinama, jer se format eksponenata i indeksa nije zadržao nakon što sam poslao komentar.

 

vejnovicc's picture

Imam jedan zadatak koji ne mogu da resim pa mi treba pomoc.

Koliko cm³​ koncentrovane kiseline (H​​​​​​2​​​SO4koja ima 98% i gustinu 1,84 g/cm³​​​​ nam treba za pripremu 750g rastvora iste kiseline cija je koncentracija 15%?

Nemanja Milićević's picture

Zdravo Anja,
Evo ja ti mogu dati smernice kada je u pitanju ovaj zadatak.
Pomoću formule za maseni udeo, pronadji masu 'čiste' H2SO4 u finalnom rastvoru i izračunaj broj molova koji odgovara datoj masi. U nastavku se posluži formulom koja povezuje gustinu (p), koncentraciju (c), maseni udeo rastvora (w) i molarnu masu (M):
c = n/V; w = m/mr ; n = m/M ; p = mr/V
=>>> c = n/V = m/(M.V) = (w.mr)/(M.V) = (w.p)/M.
Primeni formulu c = (w.p)/M na početni rastvor 98% sumporne kiseline i pronadji njegovu koncentraciju (vodi računa o jedinicama - ja ti predlažem da zadržiš jedinicu gustine i izraziš koncentraciju u mol/cmšto ti odgovara za izračunavanje zapremine u cm3). 
Za kraj, pri izračunavanju zapremine, primeni formulu c = n/V, gde je c prethodno izračunata koncentracija početnog rastvora a n broj molova H2SO4 sa početka zadatka.
Piši u slučaju da ima dodatnih pitanja! Pozdrav!