zadatak stehiiometrija

andreya's picture

Izracunaj maseni udio kalijum-hidroksida u rastvoru koji nastaje kada se 58,5g kalijuma rastvori u 150cm3 vode.

Dino98's picture

m(K) = 58,5 g

V(H2O) = 150 cm3

_____________________

W(KOH) = ?

Kako je izraz za udio: W(KOH) = m(KOH) / m(rastvora) trebamo izračunati masu nastalog hidroksida.

Reakcija alkalnog metala sa vodom je veoma burna i odvija se prema jednačini:

K (s) + H2O (l)   ----->   KOH (aq)  +  1/2 H2 (g)

n(K) : n(KOH) = 1 : 1  =====> n(K) = n(KOH)   , kako je n = m / M pišemo:

m(KOH) / M(KOH) = m(K) / M(K)  ==> m(KOH) = m(K) * M(KOH) / M(K) = 58,5 g * 56,00g/mol  /  39,1 g/mol = 83,95 g

m(rastvora) = m(KOH) + m(H2O)

Kako je gustoća vode 1g/cm3, onda je masa 150 cm3 vode 150 g

m(rastvora) = 83,95 g + 150 g = 233,95 g

W(KOH) = m(KOH) / m(rastvora) = 83,95 g / 233,95 g = 0,3588

W(KOH) = 0,3588 * 100% = 35,88 %

 

Lp !

 

Dusan Golobocanin's picture

K(s) + H2O(l)  ----->  KOH(aq)  +  1/2 H2(g). 1,5 mola K (58,5/39,1) reaguje sa 1,5 mola vode(27g) tako vode ostaje samo 123g vode. 1.5 mol KOH = (39,1+16+1)*1,5=84,15; 84,15/(84.15+123)=0,406 tj.40,6%. kalijum hidroksida. Vodonik takodje odlazi iz sistema kao gas.