IZRACUNAVANJE NA OSNOVU HEM. JEDNACINA

zmajneznahemiju's picture

Oksidi i hidridi kalaja pokazuju amfoterna svojstva. U reakciji kalaj(II) oksida sa natrijum hidroksida nastaje natrijum tetrahidroksostanat(II). Koliko je potrebno mola natrijum hidroksida da bi se nagradilo 2.33g kompleksne soli? Ar(Sn)=119 Ar(O)=16 Ar(Na)=23 Ar(H)=1

1) 0.02 2) 2 3) 0.2 4) 0.01 5) 0.1